2
2

Regulamin przyjmowania zabytków archeologicznych

Wielkość liter

1. Muzeum przyjmuje zabytki z badań archeologicznych po wcześniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu przez archeologa lub inwestora pisemnej zgody na przejęcie zabytków z planowanych badań. W celu otrzymania stosownej zgody należy wypełnić wniosek o zgodę na przejęcie zabytków archeologicznych i złożyć go w sekretariacie Muzeum.

2. Muzeum przyjmuje zabytki z badań archeologicznych wraz z kopią pełnej dokumentacji w formie drukowanej i elektronicznej, która została przekazana do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja powinna zawierać:

 • sprawozdanie z badań wraz z dokumentacją opisową, rysunkową i fotograficzną
 • inwentarz polowy zabytków
 • wyniki przeprowadzonych analiz (np. antropologicznych)
 • sprawozdanie z przeprowadzonych zabiegów konserwacyjnych.

3. W przypadku nie pozyskania ruchomego materiału archeologicznego, archeolog lub inwestor, który otrzymał zgodę Muzeum na przyjęcie zabytków z badań, jest zobowiązany przekazać do Muzeum:

 • pisemne oświadczenie o nie pozyskaniu ruchomych zabytków archeologicznych
 • sprawozdanie z badań.

4. Zabytki przekazywane do Muzeum powinny być umyte, wyklejone i zakonserwowane (w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu strony przekazującej, Muzeum może przyjąć zabytki bez konserwacji). Archeolog lub inwestor jest zobowiązany do przekazania Muzeum dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów konserwacyjnych.

5. Zabytki przekazywane do Muzeum powinny być podpisane numerem inwentarza polowego (w wyjątkowych wypadkach, np. w przypadku bardzo drobnych przedmiotów zabytki mogą być bez trwałego podpisu). Kości ludzkie, nie podpisane, powinny być oznaczone stosowną metryczką. Materiał zabytkowy powinien być zapakowany do worków polietylenowych strunowych wraz z dołączoną metryczką zabezpieczoną woreczkiem polietylenowym strunowym, a następnie do pudeł z tektury z wiekiem.

6. Zabytki należy przekazać wraz z wynikami przeprowadzonych analiz (w przypadku materiałów z cmentarzysk - analiz antropologicznych; w przypadku próbek - badań specjalistycznych).

7. Dla zabytków przekazywanych do Muzeum powinny być założone karty ewidencyjne wg wytycznych i wzoru karty przekazanego przez Muzeum. Karty ewidencyjne należy przekazać w formie drukowanej i elektronicznej (w formacie doc).

8. Materiały z badań powierzchniowych AZP powinny być zapakowane do worków polietylenowych strunowych wraz z dołączoną metryczką zabezpieczoną woreczkiem polietylenowym strunowym, a następnie do pudeł z tektury z wiekiem. Do materiałów AZP należy dołączyć dokumentację w postaci:

 • sprawozdania z badań powierzchniowych
 • kompletu kart ewidencyjnych stanowiska archeologicznego KĘSA zaktualizowanych kart KĘSA (jeśli badania miały charakter weryfikacyjny lub materiały pochodzą z inspekcji konserwatorskich na znanych wcześniej stanowiskach archeologicznych).

9. Po przekazaniu zabytków archeologicznych, materiał zostanie poddany sprawdzeniu i weryfikacji w postaci spisu z natury, następnie zostanie sporządzony raport z przeprowadzonej weryfikacji. Warunkiem przyjęcia zabytków wraz z dokumentacją jest zgodność stanu faktycznego z inwentarzem potowym zabytków. Okres przeznaczony na weryfikację materiału archeologicznego wynosi do 2 tygodni.

 

Strona przekazująca materiał przenosi na Muzeum Zamkowe w Sandomierzu prawo do:

 • eksponowania zabytków na wystawach oraz wypożyczania zabytków innym instytucjom w celach wystawienniczych
 • wykonywania i publikowania zdjęć i rysunków zabytków
 • udostępniania zabytków do celów naukowych i badawczych (badacze otrzymają prawo do publikowania zabytków po uzyskaniu zgody autora badań).

 

Załączniki do pobrania:


 

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14108150

Obecnie na stronie 508 gości